Põhimäärus

Klubi

Kinnitatud

Kehtna Vallavolikogu 21. november 2000 a.

määrusega nr. 21

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Kehtna klubi (edaspidi klubi) on Kehtna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haldusalas tegutsev Kehtna valla (edaspidi vald) asutus.

1.2 Klubi aadress on : Lasteaia 5 Kehtna alevik 79001 Raplamaa

1.3 Klubi põhiülesanne on Kehtna aleviku ja ümbritsevate külade elanikele (edaspidi paikkond) kultuuritegevuse korraldamine ja koordineerimine.

1.4 Klubil on valla eelarve koosseisus oma eelarve, mille kinnitab Kehtna Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

1.5 Klubi põhimääruse ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu.

1.6 Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu ja –valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.1 Klubi tegevuse eesmärk on paikkonna kultuurilise teenindamise tagamine ja huvitegevuse korraldamine.

2.2 Klubi ülesanne on:

2.2.1 eesti rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, paikkonna kultuuritraditsioonide jätkamine;

2.2.2 harrastuskollektiivide töö ja üritustest osavõtu koordineerimine;

2.2.3 täiskasvanute, noorte ja laste vaba aja kultuurilis-meelelahutusliku veetmise korraldamine ning selleks vastavate tingimuste loomine ning ürituste korraldamine;

2.2.4 valla suurürituste korraldamine;

2.2.5 oma tegevuse kajastamine meedias;

2.2.6 muud õigusaktidest tulenevad ülesanded

 

3. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Klubil on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:

3.1.1. osutada klubi kasutajatele tasulisi teenuseid (ruumide ja inventari rent);

3.1.2. sõlmida oma ülesannete täitmiseks ja oma eelarve piires enda nimel lepinguid;

3.1.3. kasutada ja käsutada klubi valduses olevat vallavara vallavolikogu kehtestatud korras;

3.1.4. saada vallavalitsuselt ja vallavolikogult oma tööks vajalikku teavet;

3.1.5. sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid;

3.1.6. võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ja taotleda fondidelt toetusi;

3.2. Harrastustegevuses osalejate õigused ja kohustused sätestatakse klubi kodukorras.

 

4. JUHTIMINE

4.1. Klubi tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

4.2. Juhataja:

4.2.1. on klubi seaduslik esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal;

4.2.2. vastutab klubi tegevuse ja üldise arengu eest;

4.2.3. vastutab klubi eelarvest kinnipidamise eest;

4.2.4. sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud klubi töötajatega vastavalt seadusega ja vallavolikogu poolt kinnitatud struktuurile;

4.2.5. korraldab klubi tegevuse aruandlust ja analüüsi;

4.2.6. koostab igal aastal 1. detsembriks järgmise aasta ürituste kalendri;

4.2.7. esitab vallavalitsusele igal aastal 31. jaanuariks eelmise aasta tööaruande;

4.2.8. koostab ja kinnitab klubi töö- ja kodukorra;

4.2.9. koostab klubi eelarve projekti ja esitab selle kinnitamiseks vallavolikogule;

4.2.10. teeb vallavalitsusele ettepanekuid kultuuritöö korraldamise küsimustes;

 

4.2.11. täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 

5. STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

5.1 Klubi personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest.

5.2 Klubi töötajate koosseisu kinnitab vallavolikogu. Töötamine klubis toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

5.3 Klubi kasutamise korraldus, kliendi õigused ja kohustused kehtestatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud klubi kasutamise eeskirjas.

5.4. Klubi tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

 

6. FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

6.1 Klubi finantseeritakse vallaeelarvest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

6.2 Klubi raamatupidamisarvestust ja finantsaruandlust korraldab valla raamatupidamine.

6.3 Klubi põhimäärusejärgsete ülesannete täitmist ning raha ja vara kasutamist kontrollivad vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

 

7. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1 Klubi ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.